Kvalitet zdravstvene zaštite

Početna strana  /  Kvalitet  /  Kvalitet zdravstvene zaštite

STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

MISIJA

Specijalna hirurška bolnica „PARKS – Dr DRAGI“, kao članica Vincula Biotech Group platforme, pruža sekundarni nivo zdravstvene zaštite, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. U Specijalnoj hirurškoj bolnici „PARKS – Dr DRAGI“, lekari specijalisti, pružaju savremenu dijagnostiku, neoperativno lečenje, operativno lečenje i postoperativnu negu, blagovremeno i bazirano na savremenom protokolu za dijagnostiku i lečenje oboljenja zbog kojeg nam se korisnik naših zdravstvenih usluga obrati.

Stručna usavršavanja lekara specijalista sprovedena su u Italiji, Švajcarskoj, Španiji i Nemačkoj, čime su stekli značajna stručna znanja i veštine, ali i zvanja instruktora iz oblasti laparoskopske i artroskopske hirurgije. Kvalitet stručnog rada prenosi se generacijski na lekare specijaliste Specijalne hirurške bolnice „PARKS – Dr DRAGI“.

Posvećenost kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Specijalne hirurške bolnice „PARKS – Dr DRAGI“ omogućava konstantno unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga i brige o zdravlju naših pacijenata, kroz savremenu medicinu, uz poštovanje prava pacijenata i etičkih kodeksa.

VIZIJA

Zdravlje kroz partnerski odnos lekara i pacijenta, primenom savremenih dijagnostičkih, terapijskih i hirurških procedura od strane eminentnih stručnjaka, na lokanom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

VREDNOSTI

Permanentno stručno usavršavanje svih članova tima Specijalne hirurške bolnice „PARKS – Dr DRAGI“ u cilju podizanja kvaliteta lečenja pacijenata, kroz interne i eksterne edukacije, aktivno učešće na nacionalnim i međunarodnim kongresima i simpozijumima.

Aktivnosti u cilju stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Rad kroz timski pristup svakom korisniku zdravstvenih usluga.

Kodeksi etike kao osnov profesionalne odgovornosti.

Smernice nacionalnih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine implementirane u sve procese rada.

Call Now Button